Trafikcenter > Utbildningar > Yrkesutbildningar > Maskinförarutbildning

Maskinförarutbildning

Den här utbildningen vänder sig till den som skall arbeta yrkesmässigt med jordförflyttande maskiner, och kommer att ta upp vad man som förare måste känna till och kunna. Kursens syfte är att utbilda dig till en säker och omdömesgill förare.

Behörighet

Jordförflyttande maskiner får endast köras av en förare som har god kunskap om maskinernas användning, manövrering, skötsel, säkerhetsföreskrifter samt andra gällande regler.

Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att föraren har den utbildning som krävs, samt har kunskap om riskerna som finns vid arbete med maskiner. Även arbetstagaren skall medverka till att skapa en god arbetsmiljö, följa föreskrifter, använda skyddsanordningar samt iakttaga den försiktighet som krävs för att förebygga olyckstillbud och olycksfall.

Krav på en förare

För att vara lämpad som förare skall man uppfylla följande krav:

 • Uppnått en ålder av minst 18 år
 • Inneha körkort eller traktorkort
 • Ha gott omdöme
 • Ha ansvarskänsla
 • Vara i god psykisk balans

 

Kursindelning

Kursen är indelad i åtta avsnitt

 1. Maskinernas konstruktion
 2. Redskap
 3. Daglig tillsyn, skötsel och vård
 4. Maskinernas arbetssätt
 5. Materialhantering
 6. Trafik- och -handhavande regler
 7. Säkerhetsföreskrifter och arbetarskydd
 8. Kommunikationsradio

 

Kursens genomförande

Kursen kommer att ske integrerat med teori och praktik. Tack vare att vi har simulatorer, där vi förutom de grundläggande övningarna kan öva på olika kritiska moment, kommer utbildningen att bli heltäckande och effektiv. Utbildningen leder till utbildningsbok som är likvärdigt med förarbevis. Vi individanpassar kursen beroende på dina förkunskaper så kurslängden varierar.